Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“), ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018 a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
Ochrana Vášho súkromia pri používaní webovej stránky https://www.divoke.sk je mimoriadne dôležitá. Zodpovedný za ochranu osobných údajov predmetnej webovej stránky je LEONURUS o.z. (ďalej len „prevádzkovateľ“). Vaše osobné údaje sú dôverné, a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom ani sa nikde nezverejňujú.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ: Leonurus o.z.
Adresa: Zaježová 71, 96263 Pliešovce
Telefónne číslo: +421 907563854
IČO: 54633532
Kontaktné údaje: info@divoke.sk

Dotknutá osoba – návštevník stránky a každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutou osobou, ktorej osobné údaje sa budú spracúvať pri používaní webovej stránky https://www.divoke.sk sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

Čo je to spracúvanie osobných údajov?
Pod pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, ktoré vám konkrétne zlepšia život.

Aké osobné údaje spracovávame?
Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti so záujmom o našu stránku (napr. v rámci registrácie, či udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov a udelením súhlasu so zasielaním informácií o novinkách atď.)
Jedná sa tak najčastejšie o údaje, ktoré nám oznámite pri registrácii:
a) Základné identifikačné údaje a adresné údaje:
Patria k nim najmä:
– Vaše meno a priezvisko
– E-mail
– Telefónny kontakt
– Adresa, na ktorej Vás možno kontaktovať, resp. adresa, na ktorú sa bude Vami vybraný dar na podporu knihu doručovať
– Dátum narodenia
– Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené v poznámke

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na tejto stránke: registračný formulár a kontaktný formulár. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

b) Ďalšie údaje spracované na základe Vášho súhlasu:
Sú to údaje, ktoré od Vás získavame tým, že používate naše služby:
– súbory cookies
– IP adresa

Súbory cookies
Vaše osobné údaje využívame v rôznych situáciách na rôzne účely. Pri používaní nášho webu využívame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.
Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.
Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

Doba spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania osobných údajov v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov dotknutou osobou, tak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu udelenia súhlasu, alebo do odvolania súhlasu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať zaslaním správy na e-mailovú adresu info@divoke.sk.
Osobné údaje spracúvané na základe zákona, napr. na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sú spracúvané po dobu určenú v zákone.
Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracúva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy je ukladanie cookies povolené dotknutou osobou v prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracúvaniu osobných údajov za týmto účelom.

Práva dotknutej osoby
Medzi základné práva dotknutej osoby patrí:
– právo na prístup k Vašim osobným údajom – máte právo žiadať od nás potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a v prípade, ak Vaše údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a podrobné informácie o všetkým skutočnostiach, ktoré súvisia so spracúvaním týchto osobných údajov (Vaše právo na prístup k osobným údajom upravuje § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požiadanie sme povinní poskytnúť Vám Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pričom za opakované poskytnutie týchto údajov sme oprávnení od Vás požadovať zaplatenie primeraného poplatku zodpovedajúceho administratívnym nákladom;
– právo na opravu osobných údajov – to na opravu nesprávnych údajov, ktoré sa Vás týkajú, prípadne doplnenie neúplných osobných údajov (Vaše právo na opravu osobných údajov upravuje § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);
-právo na výmaz osobných údajov – Vaše právo na výmaz osobných údajov upravuje § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak:
(a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali,
(b) osobné údaje spracúvame nezákonne,
(c) odvoláte nám súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
(d) namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo,
(f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právo na výmaz Vašich osobných údajov nemôžete uplatniť v prípade, ak:
(a) je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku,
(b) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
(c) na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tomu, kto osobné údaje spracúva,
(d) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (e) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je pravdepodobné, že by Vaše právo znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania;
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – Vaše právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov upravuje § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), ak
(a) namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
(b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Vy namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
(c) už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie právneho nároku, alebo,
(d) namietate spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 21 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.
Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, môžeme okrem uchovávania osobných údajov osobné údaje spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účely uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu;
právo na presnosť osobných údajov – Vaše právo na prenosnosť osobných údajov upravuje § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom máte právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a prebieha na základe právneho základu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, t.j. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, prípadne zmluvnej povinnosti.
právo vzniesť námietku – v prípade, že by ste si už neželali dostávať od nás obchodné oznámenia, alebo iné informácie o novinkách máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. Ak tak urobíte, na tento účel už Vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné oznámenia a newslettery Vám už zasielať nebudeme.

Ako si uplatniť svoje práva?
Uplatňovať svoje práva lebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete na základe žiadosti zaslanej priamo prevádzkovateľovi.
Prevádzkovateľ: Leonurus o.z.
Adresa: Zaježová 71, 96263 Pliešovce
Telefónne číslo: +421 907563854
IČO: 54633532
Kontaktné údaje: info@divoke.sk

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Tieto podmienky sú platné od 1.6.2022